Home > Showroom > Shearing Machine

Mechanical Shears
Q11 Series

Hydraulic Guillotine Shears and CNC Type
QC11Y (K) Series

Hydraulic Swing Beam Shears and CNC Type
QC12Y (K) Series

Precision Mechanical Shears
QH11D Series

Total 1 pages 4 record, No.1 page   
 
Copyright © 2009-2019 Xinyu Machinery Co., Ltd.   Support By Intimebiz
Add.: No.10,Tan Tou Cun,San Lian Cun Wei, Chuan Shan Xiang,Seven Star District, Guilin, China   E-mail: pngbu@163.com
Tel: 0086-773-5609507;0086-773-5606863     Fax: 0086-773-3638773